Sklep online

Twój koszyk jest pusty

Rozpałka Płomyk

25,00 PLN
wysyłka w 24h


Regulamin sklepu

∨ regulamin zakupów online
∨ polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego firmy Grafka

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy firmy Grafka, dostępny pod adresem internetowym www.grafka.com.pl, prowadzony jest przez firmę GRZEGORZ MAJCHRZAK "GRAFKA", z siedzibą: ul. Stefana Batorego 24, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 5291542948.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - firma GRZEGORZ MAJCHRZAK "GRAFKA", z siedzibą: ul. Stefana Batorego 24, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 5291542948.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.grafka.com.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Królewska 27, 05-827 Grodzisk Mazowiecki.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@grafka.com.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 665499233
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 95 1140 2004 0000 3102 7565 9315.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-16.00.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§5 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” ,
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §8 pkt 3.

§7 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. Przedpłącona przesyłka kurierska,
  b. Przedpłacona przesyłka do odbioru w paczkomacie.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  b. Płatności elektroniczne
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§8 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  b. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

§10 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ostatnia modyfikacja regulaminu: 11 maja 2021

Polityka prywatności firmy Grafka

Wstęp

Nasza Firma, GRZEGORZ MAJCHRZAK "GRAFKA", z siedzibą: ul. Stefana Batorego 24, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 5291542948, właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.grafka.com.pl (dalej zwany: Serwisem) szanuje prawa osób korzystających z Serwisu (dalej zwanych: Użytkownikami), a w szczególności ich prawa do zachowania prywatności. Bezpieczeństwo danych Użytkowników,w tym uniemożliwienie dostępu do tych danych przez osoby niepowołane, jest dla naszej Firmy oraz jej personelu priorytetem. Dlatego też w ramach działania Serwisu stosujemy różnego rodzaju mechanizmy zabezpieczające (m.in.: szyfrowanie, logowanie danych) w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych w naszym Serwisie. W niniejszej Polityce prywatności opisujemy ogólne zasady przetwarzania i bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) Użytkowników naszego Serwisu.


Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest firma GRZEGORZ MAJCHRZAK "GRAFKA", z siedzibą: ul. Stefana Batorego 24, 05-825Grodzisk Mazowiecki, NIP: 5291542948, w dalszej części Polityki zwana Firmą.


Jak skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych Użytkownika

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych w Serwisie możliwy jest:

 • mailowo, wysyłając wiadomośćna adres: grafka2faktury@wp.pl
 • pisemnie w formie np. korespondencji listowej wysłanej na adres Firmy, tj. GRZEGORZ MAJCHRZAK "GRAFKA", z siedzibą: ul. Stefana Batorego 24, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu

Przetwarzamy i przechowujemy:

 • Dane Użytkowników odwiedzających nasz Serwis (np. adres IP, wybrane czynności wykonane w ramach Serwisu, czas i odwiedzone podstrony, itp.). Dane te służą nam m.in. do tworzenia statystyk odwiedzalności naszego serwisu, różnego rodzaju pomiarów, a także weryfikacji, które treści, produkty czy usługi wzbudzają największe zainteresowanie Użytkowników. Dzięki temu możemy stale ulepszać nasz Serwis oraz treści, produkty czy usługi w nim zawarte. Co ważne: nie łączymy w żaden sposób w/w danych z innymi danymi osobowymi Użytkownikówi na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
 • Dane, w tym dane osobowe Użytkowników nabywających towary czy usługi oferowane za pośrednictwem naszego Serwisu (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane niezbędne do wysyłki zakupionych produktów, dane rozliczeniowe). Dane te przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy pomiędzy nami a Użytkownikiem obejmującej zakup, dostawę lub zwrot, a także rozliczenie konkretnej transakcji dokonanej za pośrednictwem naszego Serwisu. Pobierane i przetwarzane przez nasz Serwis dane, w szczególności dane osobowe Użytkownika, są adekwatne do rodzaju transakcji, wybranego sposobu dostawy, płatności i rozliczenia.

Skąd otrzymujemy dane Użytkownika

Dane Użytkownika otrzymujemy bezpośrednio od Użytkownika. W przypadku każdej transakcji zakupu na adres mailowy podany przez Użytkownika podczas procesu składania zamówienia wysyłane są wiadomości weryfikujące i potwierdzające status i zakres transakcji, co stanowi dodatkowy elementbezpieczeństwa. Podobnie dzieje się w przypadku procesu złożenia zapytania przez Użytkownika w ramach formularzy kontaktowych, zakładania konta w naszym Serwisie przez Użytkownika, a także modyfikacji jego danych osobowych zapisanych na koncie lub hasła do konta.


Komu możemy udostępnić dane Użytkownika

Dane Użytkownika przetwarzane w ramach Serwisu udostępniamy lub możemy udostępnić w określonych sytuacjach:

 • naszemu personelowi pracowniczemu,
 • naszym podwykonawcom, tj. profesjonalnym podmiotom zajmującym się usługami realizowanymi na rzecz naszej Firmy, np.
  - obsługujące nas biura rachunkowe czy księgowe (rozliczenia i kwestie fiskalne),
  - obsługujące nas firmy IT w zakresie hostingu i prowadzenia Serwisu (systemy informatyczne, serwis sprzętu komputerowego, hosting www, itp.)
  - obsługujące nas firmy kurierskie i pocztowe (w zakresie wysyłki i zwrotów towaru),
  - banki oraz operatorzy płatniczy (przelewy, transakcje płatnicze),
  - obsługujące nas firmy w zakresie marketingu (np. wysyłka newslettera, itp.),
  - w uzasadnionych przypadkach, podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W jakiej formie przetwarzamy dane Użytkownika

 • w formie elektronicznej w systemach informatycznych Firmy (np. zakupy w naszym Serwisie, zapytania poprzez formularz kontaktowy, korespondencja mailowa, itp.)
 • w formie papierowej (np. gdy wysyłamy do Użytkownika fakturę papierową lub pismo, gdy otrzymujemy od Użytkownika pismo, itp.)

Jak długo przetwarzamy dane Użytkownika

Dane Użytkownika przetwarzamy nie dłużej, niż to jest konieczne i podyktowane wymogami obowiązującego prawa. Przykładowo:

 • dane osobowe z przeprowadzonych transakcji sprzedażowych przetwarzamy przez czas niezbędny do prawidłowej realizacji tej transakcji, a potem nie dłużej, niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą zostać podniesione w związku z realizacją tych transakcji. Z przyczyn fiskalnych (w większości przypadków) czas ten nie przekracza 6-ciu lat od daty transakcji,
 • dane z formularzy kontaktowych przetwarzamy nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty ostatniej aktywności ze strony Użytkownika lub naszej (tj. od daty „zamknięcia” zgłoszenia czy zapytania),
 • dane przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika przetwarzamy do czasu cofnięcia tej zgody przez Użytkownika,
 • dane kont Użytkownika przetwarzane są przez okres 6-ciu lat od daty ostatniej aktywności Użytkownika lub zamknięcia konta przez Użytkownika.

Powyższe okresy przechowywania mogą ulec zmianie dla uzasadnionych prawnie pojedynczych przypadków.


Czy dane Użytkownika przekazywane są do Państw Trzecich?

Nie – z zasady dane z Serwisu nie są przekazywane do Państw Trzecich (czyli do Państw spoza obszaru EOG). Wyjątkiem może być jedynie sytuacja, gdy Użytkownik kupujący towar za pośrednictwem naszego Serwisu zażyczy sobie, aby dostawa zakupionego towaru została zrealizowana pod adres znajdujący się na obszarze Państwa Trzeciego.


Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych Użytkownika przez nasz Serwis

Każda czynność przetwarzania danych (w szczególności danych osobowych) Użytkownika w naszym Serwisie posiada podstawę prawną, a taką podstawą w zależności od rodzaju działania jest:

 • przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest lub może być w przyszłości stroną lub jest konieczne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (np. zakupy w naszym Serwisie),
 • przetwarzanie danych Użytkownika na podstawie wydanej przez Użytkownika zgody, którą może cofnąć w dowolnym momencie (np. zgoda na korespondencję marketingowę, newsletter, itp.),
 • przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej Firmie (np. obowiązki fiskalne, itp.),
 • w określonych sytuacjach przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą Firmę i Serwis (np. kwestie bezpieczeństwa).

Jak zabezpieczamy dane Użytkownika przetwarzane w naszym Serwisie

Podczas przetwarzania danych (w szczególności danych osobowych) Użytkownika stosujemy zabezpieczenia odpowiednie do rodzaju, ilości i zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby jak najlepiej zabezpieczyć jego dane osobowe przed nieuprawnionymi działaniami.


Cookies (ciasteczka)

Jako Serwis korzystamy z technologii „Cookies” (z ang. cookie – ciastko) w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z naszego Serwisu. „Cookies” są to niewielkie pliki tekstowe z informacjami wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie). Dzięki nim Użytkownik może łatwiej korzystać z naszego Serwisu, po zalogowaniu do konta nie musi ponownie logować się na każdej podstronie, może łatwiej przechowywać towary w „Koszyku” naszego e-sklepu, korzystać z bardziej dopasowanych do niego treści i ofert, itp. My natomiast dzięki „Cookies” możemy tworzyć anonimowe statystyki, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia nam stałe ulepszanie struktury i zawartości naszego Serwisu. Co ważne: „Cookies” nie służą do identyfikacji Użytkownika i nie umożliwiają ustalenia tożsamości kogokolwiek. Użytkownik może za pośrednictwem ustawień przeglądarki, z której korzysta, zarządzać „Cookies”. Może je zaakceptować, ułatwiając tym samym korzystanie z Serwisu lub zblokować. Blokada „Cookies” może jednak spowodować uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z wielufunkcjonalności Serwisu.


Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych

Użytkownik ma prawo do:

 • do żądania od naszej Firmy, jako Administratora danych osobowych Użytkownika, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia tych danych oraz otrzymywania ich kopii,
 • jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych przez naszą Firmę (np. w celach marketingowych), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe prawa Użytkownik może wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do naszej Firmy - dane kontaktowe wskazane w pkt. 3 niniejszej Polityki. Ponadto Użytkownik zawsze ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • drewno kominkowe rabaty

  RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW

  Stali klienci zamawiający drewno po raz kolejny w firmie Grafka mogą liczyć na indywidualne rabaty w okresie wiosenno-letnim.

  drewno kominkowe Grodzisk Mazowiecki

  Grafka - skład drewna Grodzisk Mazowiecki


  drewno kominkowe grodzisk mazowiecki

  ul. Królewska 27
  Grodzisk Mazowiecki

  drewno kominkowe

  607-490-510

  tanie drewno kominkowe

  grafka2@wp.pl

  promocje drewno kominkowe

  poniedziałek-piątek
  9.00-16.00
  soboty
  9.00-13.30

  zamów drewno kominkowe

  składanie zamówień możliwe jest także w formie SMS

  drewno kominkowe z dostawą

  zamówienia dostarczamy w ustalonych z klientami terminach od wtorku do soboty w godzinach 9.00-19.30

  ∨ regulamin dostaw realizowanych przez firmę Grafka

  Regulamin dostaw realizowanych przez firmę Grafka

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin dotyczy dostaw drewna kominkowego oraz innych produktów oferowanych przez firmę Grafka, nazywaną dalej Dostawcą.
  2. Klient składający zamówienie na dostawę produktów realizowaną przez firmę Grafka, nazywany jest dalej Zamawiającym, niezależnie od tego w jakiej formie dokonuje on zamówienia (telefonicznie, osobiście, mailowo, poprzez SMS lub stronę internetową www.grafka.com.pl).

  PRODUKT

  1. Drewno kominkowe dostarczane jest w skrzyniopaletach o objętości 1, 1.5 lub 2 metry. Istnieje także możliwość dostawy drewna w formie narzucanej na samochód, w takim przypadku drewno również sprzedawane jest na metry.
  2. Drewno kominkowe dostarczane jest w dwóch opcjach:
   1. opcja standardowa: drewno może posiadać przebarwienia, drobne ślady pleśni, mech na korze, polana mogą być różnej grubości oraz mogą być sękate, co nie zmniejsza w żaden sposób ich wartości energetycznej,
   2. opcja VIP: drewno jest selekcjonowane tak, aby polana były jak najbardziej zbliżone wymiarami oraz grubością, pozbawione przebarwień ani innych naturalnych wad.
  3. Dostawca zapewnia o zgodności dostarczanego drewna z zadeklarowaną wilgotnością. Zamawiający może zażądać sprawdzenia wilgotności dostarczonego drewna przez kierowcę w momencie dostawy.
  4. Produkty inne niż drewno kominkowe dostarczane są w indywidualnych opakowaniach, takich, w jakich oferuje je wytwórca produktu (worki, kartonowe opakowania, siatki, itp).

  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

  Zamówienie dostawy

  1. W celu złożenia zamówienia Zamawiający musi podać Dostawcy adres, gdzie mają być dostarczone produkty oraz telefon kontaktowy.
  2. Składanie zamówień odbywa się telefonicznie (pod numerem 607-490-510), od poniedziałku do soboty w godzinach 8.30-17.00. Wraz z zamówieniem ustalany jest wstępny termin dostawy zamówienia.
  3. Składając zamówienie dostawy Zamawiający ma obowiązek poinformowania Dostawcy o możliwych utrudnieniach w dostępie do posesji, które mogą utrudnić realizację dostawy, np. wąski dojazd, utrudniony dostęp do posesji, nieutwardzona droga dojazdowa.
  4. W ustalonym terminie dostawy Zamawiający musi być dostępny pod podanym numerem kontaktowym w celu udzielenia kierowcy ewentualnych wskazówek dotyczących dojazdu.
  5. W ustalonym terminie dostawy Zamawiający, lub osoba przez niego upoważniona, musi być obecny przy odbiorze zamówionych towarów, w celu sprawdzenia jakości produktu oraz podpisania protokołu odbioru.
  6. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić stan dostarczonych produktów w obecności kierowcy i zgłosić ewentualne uwagi.
  7. Zamawiający podpisując w obecności protokół odbioru produktów potwierdza, że ich ilość oraz jakość jest zgodna z jego zamówieniem.
  8. W przypadku nie spełnienia powyższych zasad zamawiania dostawy Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjmowania w przyszłości zleceń od Zamawiającego.

  Zmiana terminu dostawy

  1. Zmiana terminu dostawy zamówionych towarów jest możliwa telefonicznie (pod numerem 607-490-510), od poniedziałku do soboty w godzinach 8.30-17.00.
  2. Zmiana terminu dostawy jest możliwa bez opłat do 24 godzin przed ustaloną wcześniej datą dostawy.
  3. W przypadku, gdy Zamawiający zmienia datę dostawy mniej niż 24 godziny przed ustalonym terminem realizacji, Dostawca zastrzega sobie możliwość doliczenia dodatkowych kosztów transportu.
  4. W przypadku nie spełnienia powyższych zasad zmianu terminu zamówienia Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjmowania w przyszłości zleceń od Zamawiającego.

  Anulowanie zamówienia

  1. Anulowanie przez Zamawiającego jest możliwe telefonicznie do 24 godzin przed ustaloną wcześniej datą dostawy.
  2. W przypadku, gdy dzień poprzedzający dostawę był dniem wolnym Zamawiający ma obowiązek powiadomienia Dostawcy w dniu dostawy przed 9.00 rano.
  3. W przypadku nie spełnienia powyższych zasad anulowania zamówienia Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjmowania w przyszłości zleceń od Zamawiającego.

  OBOWIĄZKI DOSTAWCY

  Realizacja zamówienia

  1. Dostawca zobowiązuje się, w zamian za opłatę transportową, dostarczyć zamówiony towar do bramy posesji Zamawiającego.
  2. Realizacja dostawy następuje w ustalonym wcześniej z Zamawiającym terminie.
  3. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby realizacja dostawy odbyła się w ustalonym terminie, zakładając margines błędu +/- 45 minut.
  4. Zamawiający może, za dodatkową dopłatą, zamówić dostawę precyzyjną, gdzie margines błędu wynosi +/- 10 minut.
  5. Zamawiający może zlecić, za dodatkową opłatą, dostawę ekspresową, która jest realizowana w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. W tym przypadku dostępna jest jedynie płatność gotówką w momencie odbioru dostawy.
  6. Dostawca powiadomi Odbiorcę w dniu poprzedzającym dostawę o planowanym czasie dostawy za pośrednictwem wiadomości SMS zawierającej numer telefonu kierowcy, który będzie realizował dostawę.
  7. Rozładunek produktów poza ogrodzenie posesji lub wjazd pojazdu Dostawcy na teren poseji wykonywane są tylko po ustaleniu na miejscu z kierowcą. Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie możliwe uszkodzenia na terenie posesji powstałe w trakcie rozładunku.
  8. Istnieje możliwość przetransportowania zamówionych towarów od bramy posesji do punktu znajdującego się na posesji Zamawiającego za pomocą wózka-paleciaka, ale tylko po wcześniejszym ustaleniu i w przypadku, gdy posesja posiada utwardzoną nawierzchnię (najlepiej kostkę brukową lub jej odpowiednik).

  Zmiana terminu dostawy

  1. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby złożone zamówienia były dostarczane w terminie, ale w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy, po ustaleniu z Zamawiającym nowego terminu.
  2. Punktualność dostawy jest uzależniona także od warunków, na które Dostawca nie ma wpływu (korki, wypadki losowe, awarie), w związku z czym czas dostawy oraz założony margines błędu mają charakter wytycznych i w wyjątkowych sytuacjach mogą zostać przekroczone.
  3. W przypadku, gdy Dostawca nie może zrealizować dostawy w ustalonym przedziale czasowym z wyprzedzeniem powiadomi o tym Zamawiającego drogą telefoniczną.

  Anulowanie zamówienia

  1. W przypadku nie wywiązania się przez Zamawiającego z wynikających z niniejszego regulaminu obowiązków Dostawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy dostawy produktów.
  2. W wyjątkowych sytuacjach Dostawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania zamówionej dostawy lub anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

  FORMY PŁATNOŚCI

  1. W przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą Zamawiający dokonuje płatności u kierowcy dostarczającego jego zamówienie.
  2. O zamiarze płatności kartą należy poinformować w momencie składania zamówienia, aby upewnić się, że kierowca będzie miał terminal płatniczy.
  3. Płatność przelem jest możliwa jedynie jako przedpłata - w takim przypadku Zamawiający przedstawia kierowcy realizującemu dostawę potwierdzenie przelewu.
  4. W przypadku dostaw do firm możliwa jest płatność przelewem na podstawie faktury VAT.
  5. W przypadku zamówień o wysokich kosztach transportu Dostawca zastrzega sobie prawo oczekiwania przedpłaty od Zamawiającego.

  ODBIÓR PUSTYCH SKRZYŃ

  1. Odbiór pustych skrzyń następuje po zamówieniu go przez Odbiorcę telefonicznie (pod numerem 607-490-510) lub przez stronę internetową www.grafka.com.pl.
  2. Odbiór pustych skrzyń jest dobrowolny - Dostawca nie ma obowiązku ich odbioru, Zamawiający nie ma obowiązku ich zwrotu i może we własnym je zutylizować.
  3. Dostawca odbiera bezpłatnie tylko puste skrzynie od dostarczonych przez siebie produktów. Zamawiający może otrzymać w zamian za skrzynię dodatkowy produkt (np. rozpałkę).
  4. Szczegóły tego jaki produkt otrzyma Zamawiający za skrzynie zostaną ustalone w momencie składania zamówienia.
  5. W przypadku skrzyń po drewnie pochodzących z innych firm Dostawca może je odebrać tylko odpłatnie.
  6. Puste skrzynie są odbierane przez Dostawcę przy okazji realizacji innych zamówień, a co za tym idzie pomiędzy momentem zamówienia odbioru, a faktycznym odbiorem może minąć od kilku dni do kilku tygodni.
  7. Dostawca powiadomi Odbiorcę w dniu poprzedzającym o planowanym odbiorze skrzyń za pośrednictwem wiadomości SMS.
  8. Zamawiający nie musi być obecny przy odbiorze skrzyń, jeżeli pozostawi je w bezpiecznym i dostępnym dla kierowcy miejscu.

  REKLAMACJE

  1. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić stan dostarczonych produktów w obecności kierowcy i zgłosić ewentualne uwagi.
  2. Zamawiający podpisując w obecności kierowcy protokół odbioru produktów potwierdza, że ich ilość oraz jakość jest zgodna z jego zamówieniem.
  3. Reklamacje mogą dotyczyć wyłącznie wad produktu, które były niemożliwe do stwierdzenia w momencie odbioru.
  4. W przypadku produktów innych niż drewno kominkowe ewentualne wady produktu będą weryfikowane z jego wytwórcą.
  5. Reklamacje mogą być składane telefonicznie (pod numerem 607-490-510) lub mailowo (na adres grafka2@wp.pl) w terminie nie późniejszym niż 7 dni od momentu dostawy.
  6. Podstawą reklamacji nie mogą być:
   1. uszkodzenia skrzyniopalety lub opakowania nie mające wpływu na stan produktu,
   2. niedoskonałości estetyczne produktu nie mające wpływu na jego wartość użytkową (z wyjątkiem drewna w opcji VIP),
   3. niejednorodność produktu nie mająca wpływu na jego wartość użytkową (z wyjątkiem drewna w opcji VIP).
  7. Przy składaniu reklamacji Zamawiający może zostać poproszony o przesłanie zdjęć weryfikujących wady produktu zanim Dostawca odniesie się do reklamacji.
  8. Reklamacje są rozpatrywane przez Dostawcę w ciągu 3 dni roboczych. Reklamacje wymagające dokładniejszego sprawdzenia stanu produktu rozpatrywane są przez Dostawcę w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
  9. W przypadku stwierdzenia wady produktu obniżającej jego wartość użytkową Dostawca zobowiązuje się do wymiany produktu na jego pełnowartościowy odpowiednik w najbliższym możliwym terminie ustalonym z Zamawiającym.
  10. W przypadku braku możliwości wymiany produktu przez Dostawcę Zleceniodawca może domagać się zwrotu zapłaconych pieniędzy. Jeżeli reklamowany produkt jest niekompletny kwota może zostać pomniejszona o zużytą już część produktu.

  DODATKOWE INFORMACJE

  1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu dostaw bez bezpośredniego powiadomienia Zamawiających. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie www.greafka.com.pl/regulamin.
  2. Wszelkie zmiany zachodzące w regulaminie dotyczą zamówień składanych już po momencie dokonania zmian. Zamówienia złożone przed dokonaniem zmian w regulaminie, ale jeszcze nie zrealizowane, obejmuje poprzednia wersja regulaminu.
  3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

  Ostatnia modyfikacja regulaminu: 6 lutego 2021  © Grafka skład drewna kominkowego - Drewno kominkowe Grodzisk Mazowiecki

  tanie drewno opałowe Grodzisk Mazowieckidrewno kominkowe Książeniceskup palet Komorów